Untitled Document Untitled Document
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
แผนการพัฒนาฯ อื่นๆ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
รายงานประจำปี
รายงานสถิติ
คู่มือเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ
ปฏิทินโครงการ
ปฏิทินโครงการ

 

 

 

  Untitled Document
 
แบบฟอร์มต่างๆ
ง.1 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
ง.2 แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์
ง.2-1 แบบฟอร์มชี้แจงครุภัณฑ์
ง.3 แบบฟอร์มสรุปสิ่งก่อสร้าง
ง.3-1 แบบฟอร์มชี้แจงสิ่งก่อสร้าง
ง.4 แบบฟอร์มสรุปงบเงินอุดหนุน
ง.4-1 แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัย
ง.5 แบบฟอร์มสรุปงบรายจ่ายอื่น
ง.6 แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ง.7 แบบฟอร์มรายละเอียดยานพาหนะ
ง.8 แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
ง.9 แบบฟอร์มงบบุคลากร
ง.10 แบบฟอร์มรายละเอียดงบดำเนินงาน
ง.11 แบบฟอร์มของบประมาณนอกแผน
ง.12-1 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายการทั่วไประหว่างปี
ง.12-2 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ระหว่างปี
ง.12-3 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งก่อสร้างระหว่างปี
ง.12-4 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายการโครงการระหว่างปี
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ (ปรับปรุง กันยายน 2557)
   

 

 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.