Untitled Document Untitled Document
         
   
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
แผนการพัฒนาฯ อื่นๆ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
รายงานประจำปี
รายงานสถิติ
คู่มือเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ
ปฏิทินโครงการ
ปฏิทินโครงการ

 

 

 

  Untitled Document
   
 
 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ (ปรับปรุง ปี2561)
 โครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
 แบบฟอร์มโครงการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ปีะจำปี 2560 (แก้ไข 21-3-60)
 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์กระทรวงฯและตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ-ปี-2560
 ปฏิทินกำหนดการดำเนินโครงการ(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 อนุมัติปรับแผนดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
 ข้อบังคับมทร.ตอ.การให้บริการวิชาการและรับจ้างทำของให้กับหน่วยงานภาบนอก
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน
 การปรับแผนดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่1 (แผ่นดิน+รายได้)
 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ปรับปรุงแบบฟอร์มโครงการ ก.ค 58
 ขออนุมัติปรับแผนดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน
 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี 57
 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผลผผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

1 2 Next
   
   

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-358137, 038-358203 ต่อ 8410, 8412, 8422, 8423, 8421, 8426

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.