Untitled Document Untitled Document
         
   
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
แผนการพัฒนาฯ อื่นๆ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
รายงานประจำปี
รายงานสถิติ
คู่มือเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ
ปฏิทินโครงการ
ปฏิทินโครงการ

 

 

 

  Untitled Document
   งานแผนงบประมาณ
 
 จัดทำข้อมูลเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2558
 แบบฟอร์มตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
 เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 การจัดทำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนหลักสูตรและแผนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 - 2564
 คู่มือเจ้าหน้าที่งบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบฟอร์มแผนหลักสูตรและแผนนักศึกษา (พ.ศ. 2558-2563)‏
 ผู้เข้าชี้แจง ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 คณะกรรมการพิจารณาคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

   
   

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-358137, 038-358203 ต่อ 8410, 8412, 8422, 8423, 8421, 8426

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.