Untitled Document Untitled Document
         
   
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
แผนการพัฒนาฯ อื่นๆ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
รายงานประจำปี
รายงานสถิติ
คู่มือเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ
ปฏิทินโครงการ
ปฏิทินโครงการ

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวสารทั่วไป  

 แบบฟอร์มเสนอขอโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะฯ มทร.ตะวันออก
28 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองนโยบายและแผน

 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
03 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองนโยบายและแผน

 เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
26 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองนโยบายและแผน

 การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สำนักงบประมาณ)
22 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองนโยบายและแผน

 การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี และการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน (สำนักงบประมาณ)
15 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองนโยบายและแผน

 เอกสารประกอบโครงการ.... หัวข้อ หลักงบประมาณ (คุณอินทรายุธ จันทร์อินทร์)
12 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองนโยบายและแผน 

1
   
   

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-358137, 038-358203 ต่อ 8410, 8412, 8422, 8423, 8421, 8426

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.