Untitled Document Untitled Document
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
แผนการพัฒนาฯ อื่นๆ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
รายงานประจำปี
รายงานสถิติ
คู่มือเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ
ปฏิทินโครงการ
ปฏิทินโครงการ

 

 

 

  Untitled Document
   แผนการพัฒนาฯ อื่นๆ
 

แผนการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

แผนบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 - 2559

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล

และการเตรียมความพร้อมรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

 

แผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี พ.ศ. 2557-2561

แผนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

   
 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.