Untitled Document Untitled Document
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
แผนการพัฒนาฯ อื่นๆ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
รายงานประจำปี
รายงานสถิติ
คู่มือเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ
ปฏิทินโครงการ
ปฏิทินโครงการ

 

 

 

  Untitled Document
   สารสนเทศเพื่อการวางแผน
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ12

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 2555-2558

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ11

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ

กับแผนยุทธศาสตร์อาเซียน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ.

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)

 

   
 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.