วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภาคตะวันออก เชื่อมโยงบูรณาการและสร้างความร่วมมือทุกมิติ ณ ห้องประชุมชลาลัย ชั้น 2 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาว นิตยา เรืองยุวนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ จัดขึ้นโดยสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ให้แนวปฏิบัติด้านการติดตามประเมินผลตามหลักการของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (BUDGET-U) ที่ได้ปรับปรุงใหม่และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (22 มี.ค. 61)

วารสารการงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 เมษายน - มิถุนายน 2561