ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวชลชลญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมทั้งบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย....

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561-2580

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”