ระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ.2552

ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2550

ระเบียบ ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ.2545

ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

ระเบียบ ว่าด้วย การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ ว่าด้วย การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉิมหรือจำเป็น พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ และการรับจ้างทำของให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2557

ข้อบังคับ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์และการหารายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556)

ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554)

ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553)

ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551