งานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี ได้จัดการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 “เกษตรดิจิทัล” การจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ มีที่มา และวัตถุประสงค์ ในการจัดงานเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และแนวทางการนำข้อมูลไปปรับใช้ในการผลิตแตงโมไร้เมล็ดได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้ริเริ่มจัดงานนิทรรศการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้ชื่อว่า “งานเกษตรบางพระแฟร์” ขึ้นในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2535 เมื่อครั้งยังมีฐานะเป็น คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาร่วมแสดงในงาน ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี รวมถึงประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาชมงานและกิจกรรมทั้งหลายที่จัดไว้ในงานเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้ เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก ณ บริเวณลานอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี