แผนการศึกษาระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมทั้ง นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก เพื่อทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใช้เป็นกรอบเบื้องต้นสำหรับพิจารณาการบูรณาการข้อเสนอโครงการกับแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมาน 1. โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี