แบบขออนุญาติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงาน

แบบใบลาติดตามคู่สมรส

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มขอเบิกเงิน

แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ

แบบฟอร์มขออนุมัตเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล