คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มการรายงานผลครุภัณฑ์

แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน/การจัดทำข้อมูลโครงการตามพรก (รอบที่2)

เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณเงินรายได้) ปรับแผนครั้งที่ 1

แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน/การจัดทำข้อมูลโครงการตามพรก.

แบบฟอร์มปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณ (เพิ่มเติม) ในส่วนงบเงินอุดหนุน เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565

แบบฟอร์มสรุปรายรับ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (แผ่นดิน)

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ 2564 (ล่าสุด)

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ รหัสโครงการ และผลผลิต ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

เอกสารงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พลางก่อน)

เอกสารประกอบการการบรรยาย กิจกรรมที่ 6 "การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่งบประมาณ" ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

แบบฟอร์มวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ 2564

แบบฟอร์มรายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายอื่น พ.ศ.2562