คำอธิบายตัวชี้วัด 63 - 65

สรุปรายงานการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (Retreat) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Workshop กลุ่ม 3

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (Restreat) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ รหัสโครงการ และผลผลิต ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณไตรมาส 4)

แบบฟอร์มตัวชี้วัด/แนวทางปฏิบัติ/แผนงาน/โครงการ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 – 2565

ทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายกสภาฯ

ตัวบ่งชี้ 3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

(ร่าง) กรอบแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 สายวิชาการ

(ร่าง) กรอบแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 สายสนับสนุน

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบไตรมาส 1-2-3)

แบบฟอร์มข้อมูลใช้ในการทบทวนร่างแผน 20 ปี

แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร มทร.ตะวันออก(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี-พ.ศ.-2561-2565

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนสอ.-ปี-2562

พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์-กลยุทธ์-ตัวชี้วัด-แผนสอ.-ปี-2561-2565