122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985 แฟกซ์ 0-2277-3693