กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Website : planning.rmutto.ac.th

Facebook : กองนโยบายและแผน มทร.ตะวันออก

โทรศัพท์ : 033-136-099

เบอร์ติดต่อภายใน : 1148 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1147 งานแผนยุทธศาสตร์

1146 งานติดตามประเมินผลและรายงาน

1145 งานข้อมูลและสารสนเทศ

1144 งานแผนงบประมาณ (เงินรายได้)

1143 งานแผนงบประมาณ (เงินแผ่นดิน)

1141 งานบริหารงานทั่วไป

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์:0-3835-8137,0-3835-8203 โทรสาร:0-3835-8140

122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985 แฟกซ์ 0-2277-3693

58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985 แฟกซ์ 0-2277-3693

225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.02-252-7029, 02-252-2736 โทรสาร. 02-252-7580

131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210

โทร 0-3930-7261-4 แฟกซ์ 0-3930-7268