นายชินณพัฒน์ นนตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปุณณภา เขียวสลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพันนิตา ทองระอา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายคมสัน ระย้าแดง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิติพงษ์ คนาวนิค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภคมน คงสมมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพัตรา เชียงพา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสถิตย์ เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐชา อินทรโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพิษณุกร มะกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชยันต์วุฒิ ตุลสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ