แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย 2563.pdf
คำสั่ง นร. ที่ 165-2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ.pdf
ว 51 หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผล.pdf
พรบ.วิธีการงบประมาณ-2561.pdf
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณ.pdf
ระเบียบก่อหนี้ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2562.pdf
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ _ ฉายภาพผลการใช้จ่ายงบประมาณอุดมศึกษา.pdf
การติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (22 มี.ค. 61).pdf
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่.pdf
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการอบรมนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์.pdf
ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๒.pdf