นางสาวสมใจ จิตคำนึงสุข

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2550 - 28 พฤศจิกายน 2550

ดำรงตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2550 - 1 พฤศจิกายน 2552

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 5 เมษายน 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 - 1 เมษายน 2554

นายสมพงษ์ ชีไธสง

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 - 1 พฤษภาคม 2554

ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 - 1 มกราคม 2555

นายสมพงษ์ ชีไธสง

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 5 มกราคม 2555 -10 กันยายน 2555

นางสมปอง นวมสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 10 กันยายน 2555 - 16 มิถุนายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน