ร่างเล่มแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-พ.ศ.2561-2565 (1).pdf
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560.pdf
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560 ฉบับทบทวน.pdf
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 ฉบับปรับปรุง.pdf
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. ตะวันออก พ.ศ. 2556-2560 ฉบับทบทวน2559.pdf